nye overenskomst

 

Overenskomst mellem

SAS Konsortiet i Danmark, SAS Ground Handling Denmark A/S, SAS Cargo Group

A/S, Trust Forwarding A/S og

Lederneluftfart, SAS

Marts 2017

§ 1 Overenskomstens omfang

§ 2 Selskabets forhold til Ledere og særligt betroede funktionærer § 3 Arbejdstid

2 3 5 5 5 6 6 7

: 7 8 8 9 10

1O 10 11 11 11 12 14 14 16 16 17 18 19 20

.21 22 23

24

3.1.

3.2. § 4 Løn

4.1.

4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Generelt

Skiftende arbejdstid

Løn

Fratrædelsesgodtgørelse

Graviditets-, barsels- og forældre- og fædreorlov Lønd ifference

Uddannelsesfond § 5 Skifteholdstillæg

§ 6 Overarbejde

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Generelt Kompensation Kursusadministration Tjenesterejser

Møder og uddannelse

§ 7 Ferie

§ 8 Pension

§ 9 Seniorordning

§ 10 Særlig opsparing

§ 11 Særlige forhold ved opsigelse

§ 12 Lokalaftaler

§ 13 Arbejdsstandsning

§ 14 Procedure i forbindelse med stillingsvurdering § 15 Gyldighedsperiode

Bilag vedr. Uddannelse i forbindelse med opsigelse grundet selskabets forhold Mødereferat

Supplement til mødereferat.

Lokalaftale vedr. tillæg for tildeling af ekstratjeneste på en fridag

1

2

§ 1 Overenskomstens omfang

Aftalen omfatter de på forsiden nævnte selskaber i DK (herefter SAS) ansatte funktionærer med ledelses-/personaleansvar samt de funktionærer, som af SAS anses for virksomhedens tillidsmænd. Ved SAS' tillidsmænd forstås personer, der internt eller eksternt kan tegne/forpligte SAS, samt særligt betroede funktionærer.

Det er en forudsætning, at ovennævnte funktionærer iht. lønsystemaftalen er indplaceret lønklasserne B-C-D-E-F.

3

§ 2 Selskabets forhold til Ledere og særligt betroede funktionærer

Parterne er enige om, at selskabet kan stille store krav til LH-funktionærerne.

Selskabet forventer loyalitet, en principiel tilgængelighed uden begrænsninger samt, at LH- funktionæren, uden forbehold, arbejder for at sikre selskabets resultat.

Selskabet har naturligt en række særlige forpligtigelser for at tilsikre, at LH-funktionæren altid får de nødvendige forudsætninger for at kunne indfri nævnte forventninger.

Der er enighed om, at nedenstående elementer skal sikre balancen mellem de af parterne stillede krav:

1. Løn og pensionsforhold.

2. Kompetenceudvikling.

3. Information.

4. Ansvar og beføjelser.

5. Tryghed og mobilitet.

1.

Parterne er enige om, at den aftalte løn skal afspejlede særlige krav,der stilles,samt at der altid skal være et forhold mellem LH-funktionærens løn og lønniveauet for de medarbejdere, der refererer til den pågældende.

Det skal tilsikres, at ledelsen skaber vilkår, der medvirker til fleksibilitet ved jobskifte såvel internt som eksternt.

2.

Parterne er enige om, at det er en gensidig forpligtelse, at LH-funktionæren altid har den nødvendige uddannelse for at kunne bestride et givent job såvel fagligt som ledelsesmæssigt.

Parterne er enige om, at nyudnævnte LH-funktionærer altid skal have eller bibringes grundforudsætningerne for personaleledelse.

Den fortsatte kompetenceudvikling aftales mindst en gang årligt med nærmeste chef. Udviklingen skal sikre såvel behov i relation til nuværende job samt forberedende uddannelse målrettet mod selskabets forventede udvikling. Til sikring af den enkelte LH-funktionærs personlige fortsatte markedsværdi, skal der aftales relevante aktiviteter f.eks.jobrotation og efteruddannelse.

3.

Parterne er enige om, at LH-funktionærerne har et særligt behov for et højt vidensniveau om selskabets forhold.

Dette sikrer:

a) at LH-funktionæren løbende kan justere sine arbejdsmæssige aktiviteter samt

b) at LH-funktionæren, i forhold til øvrige medarbejdere, kan fremstå som e~ synlig del af

selskabets ledelse.

4. /:'v

Parterne er enige om, at selskabets krav til den enkelte LH-funktionær skal modsvares af de

nødvendige beføjelser.

LJ

=/e/

4

5.

Parterne er enige om, at tryghed i ansættelsen er en væsentlig forudsætning for trivsel, motivation, og for at LH-funktionærerne har den fornødne risikovillighed.

Parterne er enige om, at forudsætningen for en reel oplevelse af ansættelsestryghed bygger på en lønsom, velkonsolideret virksomhed i positiv udvikling. Parterne vil derfor aktivt arbejde for selskabets udvikling og konkurrencedygtighed.

Selskabet ser det som nødvendigt og naturligt, at LHJfunktionærerne og deres repræsentanter sikres information og medindflydelse ved alle forestående større ændringer, der berører trygheden i ansættelsen, eller indebærer væsentlige ændringer i arbejdsopgaver og arbejdsforhold. Ved sådanne forhold skal repræsentanter fra det berørte personale deltage i det forudliggende arbejde.

Personalerepræsentanternevælges gennem Lederneluftfart.

For at imødegå usikkerhed i forbindelse med reduktioner af LH-funktionærer, er parterne enige om følgende fremgangsmåde, der har til formål at kunne undgå afskedigelser eller minimere antallet af afskedigelserog afbødevirkningen heraf:

Foreningen informeres skriftligt om selskabets intentioner så tidligt som muligt, før en eventuel reduktion blandt LH-funktionærer gennemføres.

Reduktioner søges gennemført efter nedenstående prioritering inden for reduktionsområderne:

a) frivilligafganginkl.førtidspensioner

b) omplacering,såfremtderfindesledigestillingerindenforegetfagområde

c) omplacering, såfremt der findes ledige stillinger inden for andet fagområde, omskoling og

efteruddannelse er naturlige elementer i denne proces d) afskedigelser.

Såfremt afskedigelser bliver nødvendige, vil selskabet tage størst mulige menneskelige hensyn og er i den forbindelse positiv over for at yde assistance, der står i forhold til de pågældendes anciennitet med henblik på at opnå beskæftigelse uden for SAS. Selskabet tager herunder naturligt hensyn til sin egen fortsatte drift.

Parterne er enige om, at LH-funktionærernes alder aldrig i sig selv kan være et argument for en afskedigelse.

·§ 3 Arbejdstid

3.1.

Generelt

De af overenskomsten omfattede funktionærers arbejdstid følger den inden for virkeområdet gældende arbejdstid.

Tilrettelæggelse af den gældende arbejdstid foretages decentralt af chefen for området i samarbejde med LH-funktionærerne.

Den ugentlige arbejdstid for fasttidsgående udgør 37 timer.

Skiftende arbeidstid

Den daglige arbejdstid efter tørnlisterne må ikke overstige 10 timer og må ikke være under 6 timer.

Såfremt særlige forhold gør det ønskeligt at fravige disse regler, kan det kun finde sted efter forudgående aftale med Lederneluftfart.

Frihed

Funktionærer, der arbejder på skift, har minimum fri hver 3. weekend.

Ved en enkelt fridag forstås en tjenestefri dag med forudgående og efterfølgende

nattehvile, der sammenhængende udgør mindst 32 timer. To sammenhængende fridage skal udgøre mindst 56 timer.

Såfremt særlige forhold gør det nødvendigt at fravige disse regler, kan dette kun finde sted efter forudgående aftale med Lederneluftfart.

I det omfang, der forekommer søgnehelligdage, kompenseres for disse. Grundlovsdagsamt24.,25.,26.,31.decemberogOl.januar kompenseres,såfremtde falder fra mandag-fredag. Kompensationen pr. dag udgør 7,5 time.

3.2.

3.2.1.

5

§4 Løn

4.1. Løn

Medarbejderneindplaceresilønklasserneihenholdtiloverenskomstens§ 14, Stillingsvurdering.

lønnen fastsættes individuelt indenfor et lønbånd med nedenstående min. og max. beløb indenfor hver enkelt lønklasse.

Individuelt ansatte som ikke er omfattet af Ledernes overenskomst kan ikke aflønnes under minimumslønnen i Lønklasse F+ 10 %.

Gældende fra 1. marts 2017

Min. Max.

LØNKLASSED Min. 32.888 Max. 46.417

LØNKLASSE B

26.878 38.674

LØNKLASSE E

36.429 50.086

LØNKLASSEC

29.981 42.715

LØNKLASSE F

39.947 51.881

LØNKLASSEC

30.431 43.356

LØNKLASSE F

40.547 52.659

LØNKLASSEC

30.811 43.898

LØNKLASSEF

41.053 53.317

Gældende fra 1. marts 2018

Min. Max.

Min. Max.

LØNKLASSE D

33.381 47.113

LØNKLASSE B

27.281 39.254

LØNKLASSE E

36.976 50.837

Gældende fra 1. marts 2019

Min. Max.

Min. Max.

LØNKLASSED

33.799 47.702

LØNKLASSE B

27.622 39.744

LØNKLASSE E

37.438 51.473

6

4.2.

Fratrædelsesgodtgøre/se

4.3.

Til LH-funktionærer, der er fyldt 60 år, har minimum 10 års anciennitet, og som forlader SAS udbetales en fratrædelsesgodtgørelse stor kr. 1.800,- pr. måned for det antal måneder, LH-funktionæren fratræder før det fyldte 65. år.

Deltidsansattefår engangsvederlagetstort kr. 1.800,- reguleret med deltidsprocenten.

Graviditets-, barsels- og forældre- og fædreorlov

Moderen

I forbindelse med barsel ydes fuld løn i indtil 31 uger, der vil være fordelt på følgende måde:

• Graviditetsorlovpåbegyndestidligst 4 uger før forventet fødsel

• Barselsorlovi indtil 14 uger efter fødsel

• Forældreorlov i en sammenhængende periode i indtil 13 uger. Hvis begge forældre er ansat i SAS så har begge forældre ret til en ekstra uge, men ugen kan ikke overføres mellem forældrene.

Lønudbetalingen forudsætter, at SAS oppebærer fuld dagpengerefusion for medarbejderen, se dog nedenfor.

Moderen kan vælge at konvertere løn under 13 ugers forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS ikke oppebærer dagpengerefusion og 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS oppebærer fuld dagpengerefusion.

Placering af forældreorlov med fuld løn skal påbegyndes i uge 15 efter fødslen.

Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan forældreorloven med løn dog afholdes på et senere tidspunkt og i flere perioder,men den skal senest være afsluttet 60 uger efter fødslen.

Faderen

I forbindelse med forældreorlov ydes fuld løn i en sammenhængende periode i indtil 10 uger.

Faderen kan vælge at forældreorloven konverteres til 2 ugers fædreorlov og 11 ugers forældreorlov.

Lønudbetalingen forudsætter, at SAS oppebærer fuld dagpengerefusion for medarbejderen.

Faderen kan vælge at konvertere løn under 11 ugers forældreorlov til 2 ugers forældreorlov med løn, hvor SAS ikke oppebærer dagpengerefusion.

7

Forældreorlov med løn skal afholdes i sammenhæng og kan påbegyndes i perioden

fra barnets fødsel til og med 25 uger efter fødslen.

t -1/

4.4. 4.4.1

4.4.2

4.4.3

Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan forældreorloven med løn dog afholdes på et senere tidspunkt og i flere perioder, men den skal senest være afsluttet 60 uger efter fødslen.

Moderen og faderen

I tilfælde af at forældreorloven er forlænget til 40 eller 46 uger, hvor dagpengene nedsættes forholdsmæssigt, vil lønnen under orloven blive reduceret med tilsvarende beløb.

Efter aftale mellem SAS og medarbejderen kan arbejdet delvis genoptages i den lønnede orlovsperiode.

Løn og periode reguleres forholdsmæssigt. Forældreorlov med løn skal dog være afsluttet senest 60 uger efter fødslen.

Ved fuld dagpengerefusion forstås for deltidsansatte den maksimale dagpengerefusion i forhold til arbejdstid/indkomst.

Rettigheder til frihed, varsling m.m. og de dermed forbundne muligheder for dagpenge følger lovgivningen og de hermed løbende fortolkninger.

Løndifference

For medarbejdere der pr. 01. december 2005 oppebærer grundlønsdifference vil der ske modregning der svarer til 100 % af lønstigningen indtil grundlønsdifferencen udgør kr. 0.

Ved frivilligt stillingsskift til andet job indenfor såvel som udenfor overenskomstområdet, hvor medarbejderen oplever en lønnedgang aftrappes denne over 30 måneder med 1/31 pr. måned til kr. 0,-.

Ved ufrivilligt stillingsskift med lønnedgang til følge eller lønnedgang i eksisterende stilling pr. 01. marts 2018 tilpasses løn med et varsel svarende til det individuelle varseljf. Funktionærloven.

Ved flytning af større medarbejdergrupper fra LH's overenskomstområde til andet overenskomstområde optages lokal forhandling om vilkår for overflytning.

Uddannelsesfond

SAS yder til Ledernes uddannelsesfond et beløb svarende til G-;2-s 0,35% af lønsummen (grundløn + faste tillæg, beregnet af foregående kalenderårs lønsum). Beløbet indbetales til Lederne med halvdelen i april og halvdelen i oktober måned.

Beløbet kan af Lederne anvendes til uddannelses- og udviklingsaktiviteter blandj t foreningens medlemmer. Lederne skal på anmodning årligt senest den 01. juli fremsende revideret regnskab til SAS

4.5.

8

§ 5 Skifteholdstil/æg

9

5.1. Til skiftgående LH-funktionærer udbetales særlige tillæg i henhold til nedenstående: Skifteholdstillæg ydes for effektiv tjeneste.

Skifteholdstillæg ydes ligeledes under fravær på grund af ulykke, sygdom, graviditet, ferie med løn, kurser samt ved udtagning til konkret afgrænsede arbejdsopgaver.

Tillægget beregnes som om den enkelte havde fulgt sin normale vagtplan.

Såfremt minimum 4 timer af arbejdstiden falder inden for de neden for angivne tidspunkter for skifteholdstillæg, har LH-funktionæren ret til skifteholdsbetaling for de timer,der ligger inden for nedenståendetidspunkter:

Eftermiddagsskift på hverdage:

Natskift på hverdage: For arbejde i weekenden:

(Daghold lørdag kvalificere til tillæg fra kl.12.00 uanset4 timers reglen er opfyldt)

For arbejde på S/H dage:

For Grundlovsdag, Juleaften samt Nytårsaften hele dagen, ydes skifteholdstillæg efter

samme retningslinier, som er gældende for S/H dage.

Der udbetales ikke nogen form for skifteholdstillæg, når der ydes overtidskompensation.

Skifteholdstillæg beregnes pr. påbegyndt 15. minut.

Der kan kun oppebæres et tillæg af ovenstående tillæg af gangen. Ud over ovennævnte tillæg gælder følgende:

Hvis mødetiden på hverdage falder efter kl. 03.00 og før kl. 06.00 om morgenen, ydes et særligt tillæg pr. time for tjenestetiden indtil kl. 06.00.

Godtgørelsen beregnes pr. påbegyndt 15. minut. Se bilag

kl. 15.00 - 23.00

pr. time Se bilag

pr. time Se bilag pr. time Se bilag

kl. 23.00-

afslutning

Lørdag kl. 12.00 - natskiftets afslutning mandag

Dagvagtens start- natskiftets afslutning

pr. time Se bilag

natskiftets

§ 6 Overarbejde

6.1.

Generelt

Overarbejde skal så vidt muligt undgås.

Såfremt mængden af overarbejde i en afdeling eller for enkeltpersoner bliver af et sådant omfang, at det må betragtes som planlagt kontinuerligt overarbejde, kan Lederne kræve en forhandling vedrørende iværksættelse af foranstaltninger, der kan reducere overarbejdsmængden til et rimeligt niveau.

LH-funktionærer i lønklasse D, der normalt selv disponerer/tilrettelægger deres arbejdstid, ydes ikke overtidskompensation.

LH-funktionærer i lønklasseEog Fydes ikke overtidskompensation.

Der ydes dog til LH-funktionærer i lønklasse D og E overtidskompensation ved

tildeling af ekstravagt.

Note: Ved tildeling af ekstratjeneste på en fridag henledes opmærksomheden på lokalaftale indsat bagerst i denne overenskomst.

Øvrige LH-funktionærer ydes normal overtidskompensation.

Hvis LH-funktionærer tilkaldes til overarbejde i sin fritid, hvor overarbejdet ikke er i forlængelse af normal arbejdstid, skal der ydes overtidskompensation for mindst 4 timer. Såfremt overarbejdet strækker sig udover 4 timer, ydes der overtidskompensation for minimum 7,5 time.

Såfremt LH-funktionærer, der ifølge nærværende regler ikke har ret til overtids- kompensation, udfører overarbejde af ekstraordinært omfang, kan der ydes erstatningsfrihed i rimeligt omfang time til time.

Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time, dog beregnes overarbejde den enkelte dag på 15 minutter eller derunder ikke.

Kompensation

Betaling: Udgør 0,9 % af grundlønnen + en evt. grundlønsdifference

eller

Afspadsering: Præsterede timer+ 50 % (hele timer) Afvikling af afspadsering aftales mellem den enkelte og SAS.

Tildelt afspadsering: Ledelsen kan dog under hensyntagen til den aktuelle produktion /; og det deraf konstaterede bemandingsbehov tildele afspadsering som hele dage, på følgende vilkår:

6.2.

10

-hl

6.2.1.

Overarbejdstil/æg

Herudover ydes der følgende overarbejdstillæg : Overarbejde på:

6.3.

6.4.

6.5.

Der udbetales ikke nogen form for skifteholdstillæg, når der ydes over-

tidskompensation.

Kursusadministration

Efter endt kursus-/skoleperiode foretages udregning af timer (kursus-/skoleuge = 37 timer)

eller

skiftet tilpasses inden kursets/skolens start. Tienestereiser

Tjenesterejser betragtes som en del af den normale tjeneste.

Såfremt en funktionærs tjenesterejser i gentagne tilfælde medfører et fravær fra det normale tjenestested, der væsentligt overstiger den normale tjenestetid, kompenseres der herfor med frihed i rimeligt omfang efter nærmere aftale.

Møder og uddannelse

For deltagelse i samarbejdsmøder, informationsmøder samt uddannelse uden for arbejdstiden betales erstatningstimer (time til time). På en fridag skal der dog min. kompenseres med 4 timer. Såfremt aktiviteten strækker sig ud over 4 timer ydes der kompensation for det faktiske antal timer.

Note: Miljøudvalgsmøder og driftsmøder skal behandles efter§ 6.1.

hverdage:

hverdage:

weekenden:

S/H dage:

Kl. 15.00- 23.00

Kl. 23.00 - 08.00

Lørdag kl. 12.00- mandag kl. 08.00

Kl. 08.00 - 08.00

pr. time Se bilag pr. time Se bilag pr. time Se bilag pr. time Se bilag

11

Ledelsen kan ensidigt tildele afspadsering til LH-funktionærer for det tilgodehavende, der ligger ud over 60 timer (inkl. S/H dage), og denne afspadsering skal tildeles med et lokalt aftalt varsel. Hermed tildelt afspadsering beregnes med faktor 0,8.

§ 7 Ferie

12

Ferie optjenes og afholdes iht. ferieloven. 7.1.1. Overførselafferie

Medarbejder og SAS kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedag ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår.

Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal af ferie afholdes.

Medarbejderen og SAS skal skriftlig indgå en aftale inden ferieårets udløb.

Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, aftjening af værnepligt, barselsorlov, orlov til adoption mv., jfr. bekendtgørelse om ferie, er forhindret i at holde ferie inden ferieperiodens udløb, kan medarbejderen få udbetalt ferien.

I stedet for udbetaling kan ferien ved aftale mellem medarbejderen og SAS overføres til det følgende ferieår. Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb.

Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af arbejdsgiveren.

Ved overførsel af ferie for medarbejdere med feriekort fra anden arbejdsgiver, skal SAS inden ferieårets udløb skriftligt meddele den arbejdsgiver, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

7.1.2. Ferie under 1 dag

Hvor ferien udgør en halv dag eller mere, gives en hel dags frihed, dog kun med den indtjente feriebetaling. Hvor ferieretten udgør mindre end en halv dag, bortfalder selve friheden, medens pengene udbetales.

7.1.3. Optjeningogafholdelseafferieitimer

Ferien optjenes og afholdes i dage, dog kan der lokalt aftales med fagforeningen, at

optjeningen og afholdelsen sker i timer.

7.1.4. Fagretligbehandling

Tvistigheder, som måtte opstå som følge af denne aftale behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten.

Parterne har således i forbindelse med Ferielovens§ 4, stk. 3 aftalt, at tvistløsning i det fagretlige system alene omhandler de aftalte fravigelser fra Ferieloven.

7. 1.5.

Ferietillæg

7. 1. 6

7. 1. 7

Der udbetales feriegodtgørelse i april måned på 1,5 %. Seniorferie

Funktionærer der er fyldt 60 år eller funktionærer, der har mindst 25 års anciennitet, har årlig ret til 3 dages ekstra ferie. De nævnte betingelser for ekstra ferie skal være opfyldtsenestOl.juli idetpågældendeferieafholdelsesår.

Skiftgående medarbejdere

For funktionærer med skiftetjeneste skal hovedferien tilrettelægges, således at den begynder eller afsluttes med en frisøndag, og så vidt muligt gives der en frlsøndaq både ved feriens begyndelse og ved dens afslutning.

Såfremt det ikke ved skiftoplægget er muligt at give en frisøndag både ved feriens begyndelse og afslutning, skal de pågældende, hvis muligt, kunne afspadsere på denne søndag, og afspadsering i denne forbindelse går forud for andre a~padseringsønske~

Feriefridage

Alle LH-funktionærer med en anciennitet på mere end 9 måneder er berettiget til 5 feriefridage pr. år (01. maj t I 30. april).

Feriefridagene placeres efter aftale mellem SAS og den enkelte L-funktionær. LH- funktionærens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette.

På holddriftsområder med skiftende vagtlængder svarer en feriefridag til 7,4 time. For deltidsansatte reduceres i forhold til arbejdstidsprocenten.

Er feriefridagene ikke afholdt inden den Ol. maj, betales der kompensation herfor med et beløb svarende til den enkeltes grundløn x 7,4 time pr. dag. For deltidsansatte reduceres med timetallet i forhold til arbejdstidsprocenten.

Der ydes fuld løn inkl. skifteholdstillæg på feriefridagene.

Såfremt der tilkommer LH-funktionærerne frihed i form af feriefridage, fridage, børnefridage og lignende, hvorved antallet af dage samlet udgør mere end 5 dage - vil L-funktionærerne alene yderligere være berettiget til de dage, der overstiger 5 dage.

7. 2.

13

§ 8 Pension

14

Der er etableret en obligatorisk kollektiv pensionsordning for de af overenskomsten omfattede medarbejdere. Optagelse i pensionsordningen finder sted når medarbejderen er fyldt 20 år og har 3 mdrs. anciennitet.

Pensionsbidraget fra 20 år til og med 24 år er på 10 % virksomhedsandel og 5 % medarbejderandel.

Pensionsbidraget fra 25 år er på 12 % virksomhedsandel og 6 % medarbejderandel Bidraget til pensionsordningen(erne) beregnes af den pensionsberettigede løn.

Pensionsberettiget løn fremgår af bilag a Bidraget udgør:

Ordning

'91-ordning (denordinære ordning)

SAS

12 %(10%u. år)

25

Medarbejdere n

6 % (5 % u. 25 år)

I alt

18 %(15 %u.25 år)

'95-ordning 13%+ 5% 18%+ (den individuel X% X% konverterede

ordning)

Den konverterede ordning med den individuelle X%, forvaltes i henhold til: "Aftale om konvertering af tilsagnsordning for funktionærer i SAS til en præmiebaseret ordning" af 23. oktober 1996.

§ 9 Seniorordning

Seniorordningen er lavet med henblik på at fastholde ældre medarbejdere på

arbejdsmarkedet, hvorfor det er et tilbud til alle medarbejdere fra det fyldte 60 år.

Seniordage.

Medarbejdere, der er fyldt 60 år har årligt ret til 2 seniordage. Betingelsen for tildeling afseniordageskalværeopfyldtsenestOl.juli idetpågældendeferieafholdelsesår. Seniordagene kan ikke udbetales.

15

Seniorsamtale.

Medarbejderen kan efter at være fyldt 58 år anmode om en seniorsamtale. Seniorsamtalen tager udgangspunkt i medarbejderens behov. Der kan laves en individuel aftale som tager hensyn til den enkelte medarbejder.

SAS vil være åben over for at drøfte den enkelte seniormedarbejders ønske og behov for kompetence,jobindhold, erhvervserfaring,fysik,udholdenhed,

arbejdstider, skiftehold, mødetider, overgang til dagtjeneste, nedsættelse af arbejdstid, medarbejderens helbred, mv.

Seniormedarbejderen tilbydes et seniorkursus af 2 dages varighed.

Senioraftale.

Seniormedarbejdere kan fra det fyldte 59. år indgå en individuel aftale med virksomheden på et af nedenstående vilkår. Aftaler i henhold til pkt. 1 træder i kraft senest med 6 måneders varsel, efter medarbejderen skriftligt har anmodet om at blive omfattet af bestemmelsen. Aftalen træder dog tidligst i kraft den 1. i måneden efter medarbejderen er fyldt 60 år. Aftale i henhold til pkt. 2 kræver udtrykkelig aftale mellem medarbejderen og virksomheden, og kan kun indgås hvis hensynet til produktionen tillader det:

1. Nedsættelse af arbejdstiden til 82 %.

Arbejdstidsnedsættelsen i henhold til dette punkt er uden lønkompensation, dog med fuld pensionsindbetaling af lønnen i forhold til tidligere arbejdstidsprocent inden arbejdstidsnedsættelsen. Medarbejderenmodtagerløn,tillægm.v.iforholdtilden aktuelle arbejdstid.

2. Nedsættelse af arbejdstiden til en anden ansættelsesprocent end 82 %, skal fastsættes efter nærmere aftale og er ligeledes uden lønkompensation jf. ovenfor. Denne bestemmelse forudsætter enighed mellem medarbejderen og virksomheden.

Hvis en medarbejder går ned i tid if. m. seniorordningen og opsiges inden for opsigelsesperioden regnet fra tidspunktet for arbejdstidsnedsættelsen, tilbydes medarbejderen at komme tilbage til den arbejdstid den pågældende medarbejder havde før nedsættelse af arbejdstiden, i opsigelsesperioden. Alle økonomiske beregninger regnes efter den tidligere arbejdstidsprocent. Dette gælder for alle arbejdstidsprocenter der er aftalt i henhold til denne§.

§ 10 Særlig opsparing

11. 1

Funktionær/ovens § 5 Medarbejdere,deropsigesmedforkortetopsigelsesvarseljf.Funktionærslovens§ 5(120

11. 2 forhold.

16

Der oprettes pr. 1. marts 2007 en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler med nedenstående beregnet af den pensionsgivende løn.

01. marts 2017 -2,70% 01. marts 2018- 3,40% 01. marts 2019 - 4,00%

I beløbet er der indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for november måned, medmindre medarbejderen inden 1. oktober har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

§ 11 Særlige forhold ved opsigelse

dages reglen) vil få forlænget det forkortede opsigelsesvarsel med 1 måned efter hhv.

6 års opsigelsesanciennitet 9 års opsigelsesanciennitet

12 års opsigelsesanciennitet 15 års opsigelsesanciennitet 18 års opsigelsesanciennitet

1md+1md ialt2måneder 1md+ 2mdr ialt3måneder 1md+ 3mdr ialt4måneder 1md+4mdr ialt5måneder 1md+5mdr ialt6måneder

Tilskud til uddannelse for opsagte medarbejdere, grundet selskabet selskabets

For medarbejdere, der afskediges på grund af arbejdsmangel og som har mindst 4 års, henholdsvis 15 års opsigelsesanciennitet, og som ikke går på efterløn eller pension betaler SAS for efteruddannelse kr. 16.000.-, henholdsvis kr. 20.000.- incl. moms. Efteruddannelsen administreres i henhold til vedlagte bilag.

§ 12 Lokalaftaler

17

Indenfor de enkelte hovedfunktionsområder/afdelinger kan der mellem SAS og den lokale LH-repræsentant indgås lokalaftaler, der præciserer vilkår eller arbejdsforhold for områdets LH-medlemmer.

Sådanne lokalaftaler kan uafhængigt af overenskomsten af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Den opsigende part skal foranledige forhandlinger optaget i opsigelsesperioden, og såfremt der ikke er opnået enighed om en ny aftale inden opsigelsesperiodens udløb, bortfalder denne uden yderligere.

§ 13 Arbejdsstandsning

13. 1.

13.2.

Lovlig arbejdskonflikt

Under lovlige arbejdskonflikter mellem arbejdsgiver og andre medarbejdergrupper udfører LH-funktionæren det arbejde,som han/hun under normale forhold udfører.

Hvor værdier står på spil, såfremt bestemte arbejder ikke foretages, er LH- funktionæren dog pligtig til at være behjælpelig med at redde disse værdier.

Overenskomststridig arbejdsstandsning

Parterne er enige om følgende retningslinier i tilfælde af andre medarbejdergruppers overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse/arbejdsvægring er LH- funktionæren pligtig til at udføre ethvert arbejde inden for eget område og funktion, som sigter til at opretholde virksomhedens drift i størst muligt omfang.

Enhver uvarslet arbejdsnedlæggelse/arbejdsvægring, som SAS iht. loven om arbejdsretten kan nedlægge protest overfor, betragtes som overenskomststridig, indtil en kendelse fra arbejdsretten fastslår det modsatte.

Under overenskomststridige arbejdsstandsninger vil SAS snarest muligt orientere foreningens bestyrelse og de berørte medlemmer herom.

Såfremt SAS under en overenskomststridig arbejdsstandsning ønsker at overføre funktionærer omfattet af Lederoverenskomsten til tjeneste uden for deres egen afdeling eller fagområde, kan dette ske umiddelbart, hvorefter SAS informerer Ledernes bestyrelse så hurtigt som muligt.

De berørte medlemmer af Lederne er forpligtiget til at overtage det konfliktramte arbejde i umiddelbar forlængelse af arbejdsstandsningen/arbejdsvægringen.

Etablering af overtid og ekstra vagter, for at opretholde produktionen, kan i denne forbindelse kun finde sted efter aftale mellem SAS og Ledernes bestyrelse.

Så snart forholdene tillader det, indkalder SAS Ledernes bestyrelse til en orientering om konfliktforløbet, dog senest 48 timer efter konfliktens start. Samtidig træffes aftale om LH-funktionærers fortsættelse af at udføre det konfliktramte arbejde.

Gældende lovmæssige og administrative sikkerhedsbestemmelser må under ingen omstændigheder tilsidesættes.

18

19

§ 14 Procedure i forbindelse med stillingsvurdering

Der er enighed om følgende procedurer i forbindelse med stillingsvurdering af stillinger

omfattet af den mellem parterne gældende overenskomst:

Stillingsvurdering foretages fortsat efter samme kriterier som hidtil anvendt. Nyejobprofiler udarbejdesvedetableringafnyejobsogændringafeksisterendejobs. Stillingsvurderingen foretages af SAS' ledelse.

Ledelsen er forpligtet til umiddelbart efter at have foretaget stillingsvurdering at meddele Lederne stillingsvurderingens resultat. I forbindelse hermed fremsendes relevant materiale til Lederne, herunder jobprofiler, organisationsplaner, faktorskema samt pointsum.

Såfremt Lederne er uenig i vurderingen, kan foreningen inden 2 uger stille krav om forhandling med ledelsen. Forhandlingen skal afholdes senest 2 uger efter, at ønske om forhandling er fremsat.

Efter afslutning af eventuel forhandling orienteres de berørte LH-funktionærer.

Såfremt der ved forhandlingen ikke kan opnås enighed om stillingsvurderingen, overgår sagen til fagretlig behandling.

Fagretlig behandling af sager om stillingsvurderinger har ikke opsættende virkning for lønindplaceringen, men fører den fagretlige behandling til et andet resultat, reguleres lønnen tilbage fra tidspunktet for den nye lønindplacering.

I tilfælde, hvor en forestående stillingsvurdering vil omfatte 25 % eller derover af LH- funktionærerne inden for et hovedfunktionsområde, er ledelsen forpligtet til at forelægge alt relevant materiale, herunder jobprofiler, organisationsplaner for Lederne, og derefter gennemføre stillingsvurderingen i samarbejde med Lederne. Denne stillingsvurdering foretages, med mindre andet aftales, af en paritetisk sammensat gruppe bestående af 4 - 6 personer. I tilfælde af uenighed overgår sagen til fagretlig behandling.

Ovenstående erstatter den hidtidige procedure.

§ 15 Gy/dighedsperiode

20

Nærværende aftale er gældende fra den 01. marts 2017 og gælder indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 28. februar dog tidligst til den 29. februar 2020.

Selv om overenskomsten er opsagt og udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde overenskomstens bestemmelser, indtil anden overenskomst er indgået, ellerbeggepartererenigeom,atalleforhandlingsmuligheder erudtømt.

København,den 08. februar 2018

For For

SAS Lederneluftfa rt

~;b:We7y

21

Bilag vedr. Uddannelse i forbindelse med opsigelse grundet selskabets forhold.

a. Hvem er omfattet: Medarbejdere med mere end 4 års anciennitet er berettiget til et tilskud på kr. 16.000 inkl. moms. Medarbejdere med 15 års anciennitet er berettiget til et tilskud på kr. 20.000.-

b. Tidspunkt for uddannelse: Uddannelsen skal være startet i opsigelsesperioden men ikke nødvendigvis afsluttet i opsigelsesperioden.

c. Uddannelses art: Medarbejdere kan vælge den/de uddannelser de ønsker, men uddannelsen skal være reel uddannelse.

d.Udannelsestyper/forløb: Kanf.eks.væreKørekort,Sprog,PC-uddannelse,Coachuddannelse, Akademiuddannelse,enkeltfag på Handelsskole, Erhvervsuddannelser,beløbet kan også bruges til hel eller delvist dækning af outplacement. Tilskuddet kan kun i særlige tilfælde anvendes til evt.' ophold forbundet med uddannelsen.

e. Hvordan: Medarbejderne skal sende kursusnavn og kursusindhold,samt navn på udbyder til Human Resources før tilmelding til kurset. Medarbejderen får fra Human Resources besked om kurset er godkendt. Bliver uddannelsen afvist, får medarbejderen mulighed for at vælge et andet kursus.

f. Betaling: Original faktura (regningen) afleveres/sendes til Human Resources. SAS overfører pengene til medarbejderens bankkonto senest 5 bankdage efter at SAS har modtaget original faktura. Dog skal betalingen finde sted inden opsigelsesperiodens udløb.

Såfremt medarbejderen framelder uddannelsen eller får penge tilbage fra uddannelsesudbyderen er medarbejderen forpligtet til at tilbagebetale beløbet til SAS.

22

Mødereferat

Vedr. fortolkning af overenskomsternes afsnit vedr. pension beskæftigelse efter det 65. år.

95-ordningen

Den konverterede pensionsordning (95-ordningen) bygger på den tidligere tilsagnsordning. Tilsagnsordningen baserer sig på en pensionsalder på 65 år og alle aktuarmæssige beregninger i forbindelse med konverteringen lægger 65 år til grund for opnået pensionsmål på 70%. Medarbejdere der har haft 60 år og 62 år, som pensionsalder er administreret således at ved fortsat afansættelseefterdetfyldte60.henholdsvis62.årerindbetalingentilpensionsordningen stoppet, for såvel medarbejderen som selskabet.

Parterneersåledesenigeomatderformedarbejderedereromfattetaf95-ordningen ikkeskal betales pensionsbidrag ved ansættelse efter det fyldte 65. år.

91-ordningen

Medarbejdere der er ansat under 91-ordningen med eget pensionsbidrag på 5 %+ 1 % og firmapensionsbidrag på10%+2%,erderikkebeskrevetnogetisåvelansættelsesbeviserelleri overenskomsterne. Parterne er derfor enige om følgende er gældende ved fortsat ansættelse efter det fyldte 65. år.

Såvel medarbejderens som selskabets bidrag bortfalder.

Medarbejderen modtager et tillæg svarende til det til enhver tid gældende selskabsbidrag. ( p.t. 12 %), frem til det fyldte 70. år.

Konklusion

For ikke at gøre forskel på medarbejdere med forskellige pensionsordninger ved ansættelse mellem 65og70år,erderimidlertidenighedomatmedarbejdereomfattetaf95-ordningen ogsåmodtager et tillæg svarende til det til enhver tid gældende selskabsbidrag (p.t. 12 %), frem til det fyldte 70. år.

Kastrup d. 7. oktober 2009

SAS Lederne, Sektion SAS

Svend Møllenborg Janne Wegeberg

23

Supplement til mødereferat Vedr. fortolkning af overenskomsternes afsnit vedr. pension beskæftigelse efter det 65. år af 07. oktober 2009

Konklusion

For ikke at gøre forskel på medarbejdere med forskellige pensionsordninger ved ansættelse efter 65, erderimidlertidenighedomatmedarbejdereomfattetaf95-ordningen ogsåmodtagerettillæg svarende til det til enhver tid gældende selskabsbidrag (p.t. 12%).

Et fåtal af fortsat ansatte kvindelige medarbejdere har for år tilbage kunnet vælge 62 år som pensionsalder.

Disse få kvindelige medarbejdere vil ved fortsat ansættelse efter 62 år, hvor såvel virksomhedens som medarbejderens pensionsbidrag bortfalder, modtage et løntillæg på 12% af den pensionsgivende løn, som frit kan anvendes til pension eller udbetales som løn. Denne bestemmelse træder i kraft pr. Ol. marts 2017.

København den 08. februar 2018

Loka/aftale

mellem

Scandinavian Airlines System (SAS)

og

Lederne, sektion SAS

Vedrørende: Tillæg for tildeling af ekstratjeneste på fridag

Udover bestemmelserne i§ 6.1 generelt, er følgende aftalt:

Medarbejdere i lønklasse B, C, Dog E, der tildeles ekstratjeneste på en fridag, ydes et tillæg på kr. 850.- (kr. 867.- pr. 1. marts 2011) pr. tilfælde.

Tillægget udbetales ikke på arbejdsfridage, ligesom der ikke ydes tillæg for ekstratjeneste, der udføres i forlængelse af en oprindelig vagt eller i fritid, der ikke er en fridag i henhold til vagtplan.

Denne aftale er opsigelsesmæssigt underlagt særlige vilkår beskrevet i protokollat af 9.juli 1998 vedrørende betingelse for aftale om tillæg for tildeling af ekstratjeneste på en fridag.

København, d. 23. november 2010

For SAS For Lederne, sektion SAS

Svend Møllenborg Janne Wegeberg

24

Bilag - LH genetillæg

Pr. 1/3 2017, 1/3 2018 og 1/3 2019 justeres Ledernes genetillæg med 1,6% med matematisk afrunding Basistallet for 2009 er uden decimaler efter aftale med LH

For

Paragraf

4.2

Lokal aft. 173 5.1 180 5.1 181 5.1 182 5.1 186 5.1 202 * 248 6.1 440

6.2.1 411 6.2.1 420 6.2.1 415 6.2.1 412

Lønart 173

Lønart Lønartstekst

2017 2018 2019

2016

90,429 96 24,561 31,2594 65,8681 65,8681

31,2594 319 934,923

25,6774 32,3758 69,2173 69,2173

171 Funktionstillæg Manglende spisepause

kr. 92 kr. 93 kr. 95 kr. kr. 96 kr. 96 kr. 96 kr. kr. 25 kr. 25 kr. 26 kr. kr. 32 kr. 32 kr. 33 kr.

Hverdage eftermiddagsskift:kl. 15.00 - 23.00

Hverdage natskift: kl. 23.00 - natskiftets afslutning Weekend: Lørdag kl. 12.00 - natskiftets afslutning mane kr. S/H dage: dagvagtens start - natskiftets afslutning kr. Morgen/time kr. Skiftkonverteringstillæg kr. Komp. mistet fridag kr. Overarb. Hverdage aften: kl. 15.00 - 23.00 kr. Overarb. Hverdage nat: kl. 23.00 - 08.00 kr. Overarb. Weekend: Lørdag 12.00 - mandag kl. 08.00 kr.

Overarb. S/H dage: kl. 08.00 - 08.00 kr.

67 kr. 67 kr. 32 kr.

319 kr. 950 kr. 26 kr. 33 kr. 70 kr. 70 kr.

68 kr. 69 kr. 68 kr. 69 kr. 32 kr. 33 kr.

319 kr. 319 kr. 965 kr. 981 kr. 27 kr. 27 kr. 33 kr. 34 kr. 71 kr. 73 kr. 71 kr. 73 kr.

LokalaftaleKK006 i Station Service Division

Tillægget bliver ikke justeret ved overenskomstfornyelse.Tillægget blev ved en fejltagelse justeret ifm overenskomstforhand lingerne 1998fra kr. 90,- til kr. 96.

Lønart 248 Tillæg reguleres ikke ved overenskomst fornyelse

* Skiftkonverteringstillæg bortfalder 01 jan 1994 iht protokollat af 02 sep 1993. LH funktionærer der pr. den 01. Jan 1994 oppebærer skiftkonverteringstillægvil dog forsat, sålænge kriterierne for at modtage dette tillæg er opfyldt, få udbetalt kr. 319 pr. måned. Når tillægget først er faldet bort, vil det ikke kunne tildeles igen.

LH genetillæg

~